ASPECTES SEGURETAT SOCIAL LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS

ASPECTES SEGURETAT SOCIAL LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS

Cotització en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, les bases màxima i mínima i els tipus de cotització són, des del dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta norma, els següents:

 1. La base màxima de cotització serà de 3.751,20 euros mensuals. La base mínima de cotització és de 919,80 euros mensuals.
 1. La base de cotització dels treballadors autònoms que, el dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta norma, tinguin una edat inferior a 47 anys, serà l’elegida per ells dins de les bases màxima i mínima fixades en l’apartat anterior. Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a l’esmentada data.

Els treballadors autònoms que des del dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta norma tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.964,70 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 2.023 , 50 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017, el que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

 1. La base de cotització dels treballadors autònoms que, el dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta norma, tinguessin 48 o més anys complerts, estarà compresa entre les quanties de 992,10 i 2.023,50 euros mensuals , llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, en el cas, la elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 919,80 i 2.023,50 euros mensuals.

 

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc o més anys, es regiran per les següents regles:

 1. a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.964,70 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i 2.023,50 euros mensuals.

 

 1. b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.964,70 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementat en un 3,00 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

 

El que preveu l’apartat Cinco.3.b) és aplicable respecte als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys d’edat haguessin exercitat l’opció que preveu el paràgraf segon de l’apartat quatre.2 de l’article 132 de la Llei 39 / 2010,

de 22 de desembre. 4. Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants; 4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants i 4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants) podran triar com a base mínima de cotització durant l’any 2017 l’establerta amb caràcter general en l’apartat cinc.1, o la base mínima de cotització vigent per al règim general.

 

Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) podran triar com a base mínima de cotització durant l’any 2017 l’establerta amb caràcter general en l’apartat cinc.1, o una base de cotització equivalent al 55 per cent d’aquesta última.

 

 1. El tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social serà el 29,80 per cent o el 29,30 per cent si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat. Quan l’interessat no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent. Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització escollida, per al finançament de les prestacions previstes en els capítols VIII i IX del títol II de la Llei General de la Seguretat Social.

 

 1. Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007.

 

 1. Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d’altri desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin l’any 2017, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el règim general, així com les efectuades en el Règim Especial, per una quantia igual o superior a 12.739,08 euros, tindran dret a una devolució del 50 per cent de l’excés en què les seves cotitzacions superin l’esmentada quantia, amb el topall del 50 per cent de les quotes ingressades en el citat Règim Especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

 

La devolució s’efectuarà a instàncies de l’interessat, que haurà de formular en els quatre primers mesos de l’exercici següent.

 

 1. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que percebin ingressos directament dels compradors, quedaran inclosos, a l’efecte de la Seguretat Social, en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, i els és aplicació, als efectes de la cotització, el que preveu l’apartat cinc.4, paràgraf primer.

En els supòsits en què s’acrediti que la venda ambulant es porta a terme en mercats tradicionals o «mercats ambulants», amb horari de venda inferior a vuit hores al dia, es podrà triar entre cotitzar per la base mínima establerta a l’apartat cinc.1 o una base equivalent al 55 per 100 d’aquesta última. En qualsevol cas, s’haurà de cotitzar obligatòriament per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, aplicant, sobre la base de cotització escollida, la tarifa de primes continguda en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007.

 

 1. Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms en aplicació del que estableix l’article 120.Cuatro.8 de

la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009, tindran dret, durant 2017, a una reducció del 50 per cent de la quota a ingressar. També tindran dret a aquesta reducció els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i quedat inclosos en el citat Règim Especial a partir de l’1 de gener del 2009.

 

La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima triada, de conformitat amb el que preveu l’apartat Cinco.8, el tipus de cotització vigent en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms. 10. El que disposa el segon paràgraf de l’apartat Cinc. 8, serà d’aplicació a les persones que es dediquin, de forma individual, a la venda ambulant en mercats tradicionals o «mercats ambulants» amb horari de venda inferior a vuit hores al dia, sempre que no disposin d’establiment fix propi, ni produeixin els articles o productes que venguin.

 

 1. Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2016 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització per a l’any 2017 tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General.

 

Aquesta base mínima de cotització serà també aplicable per a l’any 2017 als treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que estableix l’article 305.2.b) i e) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a excepció de aquells que causin alta inicial en el mateix, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar de la data d’efectes de l’alta.

Nueva Ley de Autónomos en los Presupuestos Generales 2017

Nueva Ley de Autónomos en los Presupuestos Generales 2017

Hasta ahora, los autónomos respiraban algo tranquilos al estar congelada la cuota mínima mensual a la Seguridad Social. Sin embargo, con la aprobación de los presupuestos, la cuota de autónomos aumentará un 3%, casi 100 euros más anuales.

Hasta ahora, la base estaba situada en los 893,1 euros, y con este incremento del 3%, queda en los 919,80 euros mensuales. Así, lo que probablemente comenzarán a pagar los profesionales autónomos a partir de julio es de 275 euros al mes, aproximadamente.

Del mismo modo, los autónomos con al menos diez trabajadores a su cargo también han visto aumentar su base mínima un 8%, lo que quedaría en los 1.152 euros al mes.

Tarifa Plana para nuevos autónomos

La tarifa plana de 50€ al mes para nuevos autónomos que hasta ahora era de 6 meses, pasará a estar disponible durante 12 meses. Se trata de una medida muy demandada por todo el colectivo, para emprender un nuevo negocio. Y aquellos que quieran volver a reemprender, podrán acogerse a esta deducción cuando pasen al menos dos años, y no cinco como estaba estipulado hasta ahora.

Bonificación a la maternidad

A partir de verano, las mujeres autónomas que hayan sido madres, tendrán una bonificación del 100% en la cuota durante el tiempo que dure la baja. Y accederán a la tarifa plana de 50 euros durante el primer año de maternidad.

Altas y las bajas de la Seguridad Social

Las medidas para autónomos también incluyen un sistema más justo por el que podrán realizar hasta tres altas o bajas anuales al RETA. Y se harán efectivas a partir de la fecha en que se formaliza la solicitud y sin contabilizar el mes completo a la hora de hacer el pago de la cuota de autónomo.

 

Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

El pasado 12 de mayo se publicó en el DOGC la Ley 6/2017 en la que se regula el nuevo Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

A fecha de hoy estamos pendientes de la aprobación del Reglamento correspondiente. No obstante, os hacemos un previo del concepto que grava el nuevo impuesto, pero la entrada en vigor de la ley es al día siguiente de su publicación.

Para el ejercicio del 2017, el impuesto se meritará el próximo dia 30 de junio.

Se entiende que los activos a los que se refiere el artículo 3.1 no son productivos, a los efectos de este impuesto, en cualquiera de los siguientes supuestos:

 1. a) Si se ceden de forma gratuita a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a personas vinculadas a los mismos, directamente o mediante entidades participadas por cualquiera de ellos, y que los destinan total o parcialmente al uso propio o al aprovechamiento privado, salvo que su utilización constituya rendimiento en especie, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En caso de que el bien sea utilizado parcialmente para finalidades particulares, se considera activo no productivo solamente la parte o proporción que se destina a estas finalidades.
 2. b) Si se cede su uso, mediante precio, a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a personas físicas vinculadas a estos, o a entidades participadas por cualquiera de ellos, para ser destinados total o parcialmente a usos o aprovechamientos privados, salvo que los propietarios, socios, partícipes o personas vinculadas satisfagan para la cesión del bien el precio de mercado, trabajen de forma efectiva en la sociedad y perciban por ello una retribución de importe superior al precio de cesión. Se consideran activos productivos los que son arrendados a precio de mercado a los propietarios, socios y partícipes o a personas vinculadas a estos, o a entidades participadas por cualquiera de ellos, y son destinados al ejercicio de una actividad económica.
 3. c) Si no están afectos a ninguna actividad económica o de servicio público. Son activos afectos a una actividad económica los que, como factor o medio de producción, se utilizan en la explotación de la actividad económica del sujeto pasivo. A estos efectos, no se consideran bienes no productivos los que tienen un precio de adquisición que no supera el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que provengan del desarrollo de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el mismo año de la adquisición como en los últimos diez años anteriores. Se asimilan los dividendos que proceden de valores que otorgan, al menos, el 5% de los derechos de voto y se poseen con la finalidad de dirigir y gestionar la participación, siempre que, a efectos fiscales, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con la definición de la Ley 19/1991, del 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio. Los ingresos obtenidos por la entidad participada tienen que proceder, al menos en el 90%, del desarrollo de actividades económicas.

Tampoco se consideran improductivos en los supuestos siguientes:

 1. a) Si se destinan a la utilización o al disfrute de los trabajadores no propietarios, no socios o no partícipes de la sociedad o entidad que constituye rendimiento en especie de estos.
 2. b) Si se destinan a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies