Cotització en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms.

En el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, les bases màxima i mínima i els tipus de cotització són, des del dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta norma, els següents:

 1. La base màxima de cotització serà de 3.751,20 euros mensuals. La base mínima de cotització és de 919,80 euros mensuals.
 1. La base de cotització dels treballadors autònoms que, el dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta norma, tinguin una edat inferior a 47 anys, serà l’elegida per ells dins de les bases màxima i mínima fixades en l’apartat anterior. Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a l’esmentada data.

Els treballadors autònoms que des del dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta norma tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.964,70 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 2.023 , 50 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017, el que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

 1. La base de cotització dels treballadors autònoms que, el dia primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquesta norma, tinguessin 48 o més anys complerts, estarà compresa entre les quanties de 992,10 i 2.023,50 euros mensuals , llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat, en el cas, la elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 919,80 i 2.023,50 euros mensuals.

 

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc o més anys, es regiran per les següents regles:

 1. a) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.964,70 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i 2.023,50 euros mensuals.

 

 1. b) Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.964,70 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementat en un 3,00 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

 

El que preveu l’apartat Cinco.3.b) és aplicable respecte als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys d’edat haguessin exercitat l’opció que preveu el paràgraf segon de l’apartat quatre.2 de l’article 132 de la Llei 39 / 2010,

de 22 de desembre. 4. Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants; 4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants i 4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants) podran triar com a base mínima de cotització durant l’any 2017 l’establerta amb caràcter general en l’apartat cinc.1, o la base mínima de cotització vigent per al règim general.

 

Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) podran triar com a base mínima de cotització durant l’any 2017 l’establerta amb caràcter general en l’apartat cinc.1, o una base de cotització equivalent al 55 per cent d’aquesta última.

 

 1. El tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social serà el 29,80 per cent o el 29,30 per cent si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat. Quan l’interessat no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent. Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització escollida, per al finançament de les prestacions previstes en els capítols VIII i IX del títol II de la Llei General de la Seguretat Social.

 

 1. Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007.

 

 1. Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d’altri desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin l’any 2017, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el règim general, així com les efectuades en el Règim Especial, per una quantia igual o superior a 12.739,08 euros, tindran dret a una devolució del 50 per cent de l’excés en què les seves cotitzacions superin l’esmentada quantia, amb el topall del 50 per cent de les quotes ingressades en el citat Règim Especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

 

La devolució s’efectuarà a instàncies de l’interessat, que haurà de formular en els quatre primers mesos de l’exercici següent.

 

 1. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que percebin ingressos directament dels compradors, quedaran inclosos, a l’efecte de la Seguretat Social, en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, i els és aplicació, als efectes de la cotització, el que preveu l’apartat cinc.4, paràgraf primer.

En els supòsits en què s’acrediti que la venda ambulant es porta a terme en mercats tradicionals o «mercats ambulants», amb horari de venda inferior a vuit hores al dia, es podrà triar entre cotitzar per la base mínima establerta a l’apartat cinc.1 o una base equivalent al 55 per 100 d’aquesta última. En qualsevol cas, s’haurà de cotitzar obligatòriament per les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, aplicant, sobre la base de cotització escollida, la tarifa de primes continguda en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2007.

 

 1. Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms en aplicació del que estableix l’article 120.Cuatro.8 de

la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009, tindran dret, durant 2017, a una reducció del 50 per cent de la quota a ingressar. També tindran dret a aquesta reducció els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i quedat inclosos en el citat Règim Especial a partir de l’1 de gener del 2009.

 

La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima triada, de conformitat amb el que preveu l’apartat Cinco.8, el tipus de cotització vigent en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms. 10. El que disposa el segon paràgraf de l’apartat Cinc. 8, serà d’aplicació a les persones que es dediquin, de forma individual, a la venda ambulant en mercats tradicionals o «mercats ambulants» amb horari de venda inferior a vuit hores al dia, sempre que no disposin d’establiment fix propi, ni produeixin els articles o productes que venguin.

 

 1. Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2016 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu, la base mínima de cotització per a l’any 2017 tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General.

 

Aquesta base mínima de cotització serà també aplicable per a l’any 2017 als treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que estableix l’article 305.2.b) i e) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, a excepció de aquells que causin alta inicial en el mateix, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar de la data d’efectes de l’alta.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza Cookies propias para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies